خوب اگه بگم از این به بعد اینجا می نویسم خیلی ضایعست؟

Advertisements