وقتی در قفس را باز کردم…هنوز هم داشت برای جفتش گریه می کرد.

Advertisements