یکی در حال مخ زدن : شما به قیافتون میاد 17 سالتون باشه ولی به اخلاقتون می خوره 22 سالتون باشه.

من : تو هم به قیافت میاد 24 سالت باشه ولی با این اخلاق و رفتارت فک نکنم بالای 5 سالت باشه!

همون یکی: درست حدس زدین.

من: اینکه 5سالته رو؟

Advertisements