اگر به اندازه عقلی که دارم پول هم داشتم مطمئناَ پولدارترین آدم این دور و بر ها می شدم!

Advertisements