پدر من قهرمان دوی 7000 متر با کفش میخ دار روی اعصاب است.

Advertisements