و خداوند امتحان را آفرید تا چیزی هم برای گاییدن روح وجود داشته باشد.

Advertisements