ارائه ی جدول زمانبندی شده قطع برق هر محله از سوی دولت.

Advertisements