واقعاَ فکر می کنی دنیایی را که با گریه شروع کرده ای می توانی با خنده تمام کنی؟

Advertisements