-اینجا هم برق رفته؟

– نه حسش نیست برم برقا رو روشن کنم!

.

.

.

منفرخ= از فراخ میاد با وزن منفعل

Advertisements