دنیای ما پر شده از اتفاقات تخمی تخیلی

یا من اشتباه می کنم … یا تو کس خلی

Advertisements