از تمام خانه های اجاره ای خسته شدم…

پول هایم را از بانک کشیدم بیرون..با هزار جور وام گرفتن…

خانه شخصی خریدم 🙂

http://opium.ir

Advertisements